ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2508
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนหลังแรกของพิทักษ์ภูเบนทร์ค่ะ ในสมัยก่อตั้งโรงเรียนเริ่มแรก ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสระน้ำ (ปัจจุบันสระน้ำใต้อาคาร 2 ชั้นได้ถมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆค่ะ) ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาลปีที่ 3