ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารไม้ 2 ชั้น เริ่มก่อตั้งโดยสร้างคร่อมบนบ่อน้ำ ได้รับการปรับปรุงด้านล่างให้เป็นพื้นปูนบุกระเบื้อง และใช้ฝาอิฐ ด้านบนใช้เป็นห้องเรียนสังคมศึกษา (ศาสนา) ด้านล่าง ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์