ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังเสาธง ใช้เป็นห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2