ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ติดเครื่องปรับอากาศ (เป็นพิเศษสำหรับน้องๆ ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 ค่ะ)