ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคาร 4 ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับน้องๆ อนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลปีที่ 3