ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ตั้งอยู่ฝั่งถนนศรีธานี ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์