ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : นายประจักษ์ บุณยานุเคราะห์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์