ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เล็กๆอย่างนี้ ผ่านสงครามการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี มาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี