ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.พ. 61 การสอบ RT (Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ สพป.นม.เขต๑
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
23 ม.ค. 61 ทัศนศึกษา อ.๑-๒-๓ และ ป.๑ โครงการ Play & Learn
สวนสัตว์นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ม.ค. 61 ทัศนศึกษา ป.๔ และ ป.๕/๑
ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 ม.ค. 61 ทัศนศึกษา ป.๖
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.วังน้ำเขียว อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครูเอกชนนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
ห้างสรรพสินค้า Terminal21 / เสื้อม่วง 100 ปีการศึกษาเอกชนไทย / ชุดสูทสีดำ (ภาคเช้า) / ชุดกีฬา-เสื้อสีชมพู (ภาคบ่าย) / ชุดสวยงาม (ภาคค่ำ) ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูง
สวนโนนนา ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูง ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
ลานหน้าเสาธง / หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 ม.ค. 61 ทัศนศึกษา ป.๓ และ ป.๕/๓
ศูนย์ดาราศาสต์ท้องฟ้าจำลอง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 ม.ค. 61 ทัศนศึกษา ป.๒ และ ป.๕/๒
ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟาจำลอง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 พ.ย. 60 กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ รับการประเมินผู้กำกับลูกเสือ A.C.T.
เครื่องแบบลูกเสือถูกต้องตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560
ชุดผ้าไทยสวยงาม ฝ่่ายกิจกรรม, ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายบริหารทั่วไป
06 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฝ่ายวิชาการ
21 ก.ย. 60 วันสันติภาพสากล
ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 ก.ย. 60 ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
หอประชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ
11 ส.ค. 60 กิิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ส.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
02 ส.ค. 60 พิธีปฏิญาณตนลูกเสือเนตรนารีต่อต้านยาเสพติด
กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ลานหน้าเสาธง / เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป / กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 มิ.ย. 60 KM การสร้างข้อสอบอัตนัย
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝ่ายวิชาการ
13 มิ.ย. 60 กิจกรรม "พระธรรมทูต" ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 มิ.ย. 60 ถึง 13 มิ.ย. 60 ผู้บริหารและผู้แทนครู อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน "เลือกตั้งประธานนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ เวลา 12.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
02 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2560
ลานหน้าเสาธง งานอนามัยโรงเรียน
17 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ - ๓
ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ และ ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ - ๖
ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม อ.๒ - ๓
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๑ - ๒
หอประชุมโรงเรียน / เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๓ - ๔
หอประชุมโรงเรียน / เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 พ.ค. 60 เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๕ - ๖
หอประชุมโรงเรียน / เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล ๑
แผนกปฐมวัย ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาคารหลังเสาธง ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
อาคารปฐมวัย (เส้นถนนสำราญราษฎร์) ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 เม.ย. 60 ถึง 11 เม.ย. 60 ผู้บริหารและผู้แทนครูร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 เม.ย. 60 พิธีทำบุญ ๑๐๐ วัน คุณพ่อยอดบุณย์ พิทักษ์ภูเบนทร์

31 มี.ค. 60 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษารับผลสอบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 60 ถึง 02 เม.ย. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 ผู้บริหารและผู้แทนครูอบรมปฏิบัติการ PBL
โรงเรียนสาสาสน์วิเทศน์นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 มี.ค. 60 ผู้บริหารและผู้แทนครูประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจนิเทศ ติดตามฯ เงินอุดหนุน
วิทยาลัยช่างกลพณิจยการนครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 มี.ค. 60 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เวลา 07.30-12.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มี.ค. 60 ผู้บริหารประชุมปฏิบัติการ PLC
โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 มี.ค. 60 งานกีฬาครูเอกชนนครราชสีมา
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 มี.ค. 60 ถึง 21 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 5
เครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติดตามการส่งงานและสอบซ่อม
เครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ / ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 มี.ค. 60 ถึง 14 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบ NT
สนามสอบโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 มี.ค. 60 วันวิชาการพิทักษ์ภูเบนทร์
หอประชุม / ลานหน้าเสาธง ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 มี.ค. 60 การทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2, ป.4 และ ป.5
เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
13 ก.พ. 60 ผู้บริหารเข้ารับรางวัล Teacher Opec Award 2017
ลานหน้าโรบินสัน จ.ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ก.พ. 60 หยุดชดเชย / ผู้บริหาร-ครู รับรางวัล OPEC TEACHER AWARD 2017
ห้างโรบินสัน จ.ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ก.พ. 60 แข่งขันทักษะทางวิชาการ วันวิชาการเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 ก.พ. 60 เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายบริหารทั่วไป
04 ก.พ. 60 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบ O-NET
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
04 ก.พ. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบ O-NET
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป / ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย
สวนสัตว์นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ม.ค. 60 กิจกรรมไวตามิลล์ สคูลทัวร์
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / ๑๒.๑๐ น. ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู
ผู้บริหาร รับรางวัล "ครูดีศรีโคราช" ประจำปี ๒๕๖๐ 
หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย / เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
สวนโนนนา ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ม.ค. 60 กิจกรรมปีใหม่-วันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
09 ม.ค. 60 ถึง 10 ม.ค. 60 ผู้บริหารดูงาน จ.อุดรธานี - จ.หนองคาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
06 ม.ค. 60 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ตำรวจ สภ.โนนสูง / อบรมวินัยจราจร
ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 ม.ค. 60 ถึง 03 ม.ค. 60 หยุดเรียน เนื่องในวันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 หยุดเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
30 ธ.ค. 59 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สนามโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 ธ.ค. 59 ผู้บริหารประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๑/๒๕๕๙
ห้องประชุมอเวมารีอา อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ธ.ค. 59 ทัศนศึกษา
21 ธ.ค. 59 โครงการพระธรรมทูตสัญจร
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 ธ.ค. 59 ตรวจสายตานักเรียน ป.๑
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 ธ.ค. 59 ทัศนศึกษา
16 ธ.ค. 59 ทัศนศึกษา
10 ธ.ค. 59 ถึง 11 ธ.ค. 59 ผู้แทนครูอบรมการสร้างแบบทดสอบอัตนัยฯ
ห้องประชุม ชั้น ๓ สพป.นม.เขต ๑ ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 59 หยุดเรียนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
02 ธ.ค. 59 ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 ธ.ค. 59 ผู้บริหาร ผู้แทนครูและบุคลากร และนักเรียนร่วมทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๑๐
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 พ.ย. 59 พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
หน้าเสาธง ฝ่ายเอกสาร กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
25 พ.ย. 59 พิธีสวนสนามเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2559
ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กองลูกเสือ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 พ.ย. 59 พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 พ.ย. 59 พิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศาลาการเปรียญ วัดใหม่สุนทร 13:30-15:00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 พ.ย. 59 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบธรรมศึกษา
วัดหนองหว้า / เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ย. 59 ติวเนื้อหาธรรมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 พ.ย. 59 ถึง 16 พ.ย. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ติวเนื้อหาธรรมศึกษา
ศาลาการเปรียญ วัดใหม่สุนทร ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 พ.ย. 59 นักเรียนจัดทำกระทง
ประจำชั้นเรียน ป.๑-๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป
06 พ.ย. 59 คุณครูอนุบาลอบรม Thinking School
ฝ่ายวิชาการ / แผนกอนุบาล
05 พ.ย. 59 เปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอนเสริมพิเศษวันเสาร์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เครื่องแบบนักเรียน / เสื้อดำ (ถวายความอาลัย) ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 59 ทำบุญโรงเรียนประจำปี
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
06 ต.ค. 59 ผู้บริหารประชุมเรื่องภาษีโรงเรือน
โรงเรียนผไทยอุดมศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
16 ก.ย. 59 Cleaning Day
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ตรวจสุขภาพฟัน ป.๑
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทณื งานอนามัย
12 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ทบทวนก่อนสอบ ป.๖
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝ่ายวิชาการ
03 ก.ย. 59 สัมมนาผู้บริหารเอกชนสัญจร ๔ ภาค
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ฝ่ายบุคลากร
03 ก.ย. 59 งานกตเวทิตาจิต รองฯ ชาญวิทย์ ทัพสุพรรณ
หอประชุม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฝ่ายบุคลากร
27 ส.ค. 59 กิจกรรมสุขอนามัย (กำจัดเหา)
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ งานอนามัย
27 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 KM สถานศึกษาสีขาว
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ส.ค. 59 ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อ.๑
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ งานอนามัย
19 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 ผู้บริหารประชุมการจัดการศึกษาปฐมวัย
จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 59 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก กลุ่มงานโรงเรียนเอกชน สพป.นม.เขต ๑
- ตรวจเยี่ยม
- องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงงาน
- การแสดง
- ต้อนรับ
ฯลฯ
ห้องประชุม / หอประชุม ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ส.ค. 59 คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลโนนสูง, ที่ว่าการอำเภอ ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
- ภาคเช้า กิจกรรม : ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง, พิธ๊วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล, การแสดงความรักต่อคุณแม่และผู้มีพระคุณของ นร.ชั้น ป.๖, การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น, การแข่งขันรายการต่างๆ

- ภาคค่ำ กิจกรรม : ผู้แทนครูร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 ส.ค. 59 ไวตามิลค์ สคูลทัวร์
หอประชุม ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ส.ค. 59 ถึง 09 ส.ค. 59 ผู้บริหารประชุมผู้บริการโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
สพป.นม., โรงแรมเคเอสพาวิลเลี่ยน ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 ส.ค. 59 ดัชมิลล์ คิดส์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๐๘.๐๐ น.
- อนุบาล ๑-๓ และ ป.๔-๖ รับแจกผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ คิดส์
- ป.๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรมในหอประชุม
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 ส.ค. 59 โครงการโตไปไม่อ้วน
หอประชุมศิลาลักษณ์ โรงพยาบาลโนนสูง งานอนามัยโรงเรียน
01 ส.ค. 59 ผู้บริหารร่วมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วัดโนนหมัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ก.ค. 59 อบรมการจัดการแยกขยะในครัวเรือนอย่างง่าย จากเทศบาลตำบลโนนสูง
- ผู้แทนนักเรียนแต่งกายชุดกีฬา
- เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๑๐ น.
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ งานอนามัย
25 ก.ค. 59 บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน จากโรงพยาบาลโนนสูง
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ งานอนามัย
22 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ทศ.โนนสูง ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ งานอนามัย / ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ก.ค. 59 แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
- ผู้แทนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลโนนสูง ร่วมขบวนเทียนพรรษา
- ผู้แทนครูแต่งกายสวยงาม ร่วมขบวนแห่
- ผู้แทนครูระดับปฐมวัย เตรีบมบริการน้ำดื่มสำหรับขบวนแห่ หลังโรงเรียน
ถนนศรีธานี/สำราญราษฏร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ก.ค. 59 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการจัดนิทรรศการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
สวนสาธารณะหนองกลด ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ก.ค. 59 เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
อนุบาล ช่วงเช้า / ประถม ช่วงบ่าย
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ก.ค. 59 ผู้รับใบอนุญาตประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ก.ค. 59 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันกำจัดยุงลาย
รอบๆ บริเวณโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ก.ค. 59 เตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
07 ก.ค. 59 กิจกรรม "หุ่นกระบอกสร้างรอยยิ้ม"
หอประชุม / เครื่องแบบนักเรียน คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
04 ก.ค. 59 ผู้รับใบอนุญาตประชุมที่ สช.
อาคาร สช.กรุงเทพฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 59 พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
เครื่องแบบลูกเสือ / โรงเรียนโนนสูงศรีธานี กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
28 มิ.ย. 59 ปฏิบัติการทำ "ข้าวต้มมัด" ป.6 (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
28 มิ.ย. 59 เปิดโครงการ "ฟันสวย ปากสะอาด" ประจำปีการศึกษา 2559
ลานหน้าเสาธง งานบริหารทั้วไป (อนามัย)
27 มิ.ย. 59 กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 มิ.ย. 59 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๙
เดินรณรงค์ / นิทรรศการ / ให้ความรู้หน้าเสาธง
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
13 มิ.ย. 59 กิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ เวลา 12.00-15.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 มิ.ย. 59 ชมละครมรดกใหม่
หอประชุมโรงเรียพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
04 มิ.ย. 59 คืนเงินอุดหนุนฯ และรับนมโรงเรียน
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 พ.ค. 59 นิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี 31 พ.ค.2559
อาคารหอประชุม / บอร์ดนิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
25 พ.ค. 59 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนสูง ฝ่ายกิจกรรม
20 พ.ค. 59 ปิดเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.3-4
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-2
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ชั้น อ.2-3
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.5-6
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ค. 59 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน อ.2-3
หอประชุมโรงเรียน / เครื่องแบบนักเรียน / 08:00-11:30 น. ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 59 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ป.1-2
หอประชุมโรงเรียน / เครื่องแบบนักเรียน / 08:00-15:30 น. ฝ่ายวิชาการ
09 พ.ค. 59 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ป.3-4
หอประชุมโรงเรียน / เครื่องแบบนักเรียน / 08:00-15:30 น. ฝ่ายวิชาการ
06 พ.ค. 59 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ป.5-6
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ /เครื่องแบบนักเรียน / 08:00-15:30 น. ฝ่ายวิชาการ
05 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ชั้น อ.1 และ เตรียมอนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 59 ถึง 04 พ.ค. 59 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
อาคารหลังเสาธง ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 เม.ย. 59 ถึง 30 เม.ย. 59 จำหน่ายชุดการเรียน ปฐมวัย-ประถมศึกษา
อาคารปฐมวัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 เม.ย. 59 ถึง 30 เม.ย. 59 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
อาคารปฐมวัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มี.ค. 59 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 รายงานตัวที่คุณครูประจำชั้นก่อนเวลา 07:45 น. 
- อนุบาลปีที่ 3 รับชุดคลุมและช่อดอกไม้ ตามห้องที่แจ้งไว้ บริเวณอาคารปฐมวัย
- ประถมศึกษาปีที่ 6 รับช่อดอกไม้ ที่ห้องเรียนประจำ
พิธีฯ เริ่มเวลา 08:30 น.-11:00 น. 
- อนุบาลปีที่ 3 คืนชุดคลุม ตามห้องที่แจ้งไว้ (ไม่อนุบาลให้สวมกลับบ้าน)

เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป
14 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 สัปดาห์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน / สนามสอบโรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา ฝ่ายวิชาการ
31 ธ.ค. 58 ถึง 03 ม.ค. 59 ปิดเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
30 ธ.ค. 58 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558
ชุดกีฬา / สนามโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม / งานบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ลานหน้าเสาธง / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มฯ ต่างประเทศ
23 ธ.ค. 58 โครงการพระธรรมทูตสัญจร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 5-6
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม
21 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre ONET
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
19 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬาครูเอกชน ปี 2558
อินดอร์สเตเดียม ม.วงษ์ชวลิตกุล / ร่วมขบวนพาเหรด-งานเลี้ยงภาคกลางคืน ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ธ.ค. 58 พิธีพระราชทางเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็ตพระสังฆราช
วัดใหมม่สุนทร 16:00 น.คณะครูและบุคลากร สวมเสื้อสีดำ ไว้ทุกข์ ตั้งแค่ 14-15-16 ธ.ค. 2558 / วัดใหม่สุนทร ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ธ.ค. 58 ผู้บริหารร่วมอวยพรปีใหม่ นายชาญวิทย์ ทัพสุพรรณ
กทม. / ตามความเหมาะสม ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ธ.ค. 58 กิจกรรมจากโอวัลติน ประจำปี 2558
หอประชุม / เฉพาะนักเรียนชั้น ป. 4-5-6 เข้าร่วม / ระดับชั้นอื่นเข้ารับผลิตภัณฑ์โอวัลตินและเข้าเรียนตามปกติ ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 ธ.ค. 58 คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2558
แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง/กางเกง กระโปรงทรงสุภาพ / ภาคค่ำ เสื้อโทนสีเหลือง ผ้าไทย ฝ่ายบริหารทั่วไป / ฝ่ายกิจกรรม
04 ธ.ค. 58 ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike For DAD
เสื้อ Bike For DAD หรือ เสื้อโทนสีเหลือง ฝ่ายกิจกรรม/เทศบาลตำบลโนนสูง
03 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นักเรียนเครื่องแต่งกายปกติวันพฤหัสบดี / คุณครูเสื้อโทนสีเหลือง ฝ่ายกิจกรรม
02 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนสูง ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจกรรม
01 ธ.ค. 58 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สอบธรรมศึกษา
นักเรียนแต่งกายเสื้อผ้าไทย /คุณครูแต่งกายเครื่องแบบปกติ / วัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ฝ่ายกิจกรรม/ฝ่ายวิชาการ
30 พ.ย. 58 ครูธนวรรณ เมืองกลาง ร่วมเป็นวิทยากรกับสภาวัฒนธรรม
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 58 กองลูกเสือร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันวชิราวุธ
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี / เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี งานพัฒนาผู้เรียน
25 พ.ย. 58 ลูกเสือเนตรนารีร่วมบัเพ็ญประโยชน์
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายกิจกรรม
25 พ.ย. 58 กิจกรรมลอยกระทงภาคเช้า / ภาคค่ำ
นักเรียนอนุบาลแต่งกายชุดไทยสวยงาม / ประถม 1-6 เครื่องแบบลูกเสือ / คณะครูชุดผ้าไทยสวยงาม ฝ่ายกิจกรรม
24 พ.ย. 58 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ติวข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
วัดใหม่สุนทร ฝ่ายวิชาการ
24 พ.ย. 58 ครูพัฒน์นรี / ครูนงเยาว์ ร่วมสัมมนาการศึกษาฟินแลนด์
โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ย. 58 ถึง 20 ก.พ. 59 กิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนสอบ Onet ปีการศึกษา 2558
ห้องปฏิบัติการทางภาษา / เสื้อกีฬาสี-กางเกงขายาว 08:30-14:30 น. ทุกวันเสาร์ ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ย. 58 ถึง 16 มี.ค. 59 กิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ DARE
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 09:30-11:30 น. ฝ่ายวิชาการโรงเรียน และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
08 พ.ย. 58 คุณครูระดับปฐมวัยร่วมอบรมกับ รพฐ.
โรงแรมสีมาธานี ฝ่ายวิชาการ แผนกปฐมวัย
07 พ.ย. 58 ครูรดาและผู้แทนครู เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทานฯ
โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฝ่ายกิจกรรม
30 ต.ค. 58 ถึง 02 พ.ย. 58 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2-2558
ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 ต.ค. 58 ผู้แทนครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ที่ว่าการอำเภอโนนสูง 07:45-09:30 น. ฝ่ายกิจกรรม
08 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 58 จัดนิทรรศการ วันอาเซียน / วันวิทยาศาสตร์
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ / กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ
12 ส.ค. 58 ผู้แทนครูร่วมพิธีวางพานพุ่ม ฯ วันแม่แห่งชาติ 2558
ภาคเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง 07:30-08:30 น.
ภาคค่ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนสูง 17:30-20:00 น.
เสื้อสีฟ้า/สุภาพ ฝ่ายกิจกรรม
10 ส.ค. 58 กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ประจำปี 2558
ศาลาอนเกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนสูง ฝ่ายกิจกรรม
06 ส.ค. 58 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
- ตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้ง
- พิธีวางพานพุ่มสักการะ
- ป.6 กราบแม่
- การละเล่นของนักเรียนทุกระดับชั้น
หอประชึม / ลานหน้าเสาธง ฝ่ายกิจกรรม
23 ก.ค. 58 ถึง 26 ก.ค. 58 ครูอบรมสารสนเทศ รุ่น 2
ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา
22 ก.ค. 58 กิจกรรม มื้อเช้าเรายิ้ม โดย คนอร์
กิจกรรม มื้อเช้าเรายิ้ม โดย คนอร์ เวลา 13.30 น.
หอประชุม
21 ก.ค. 58 กิจกรรม "หมู่บ้านรักษาศีล5"
หอประชุม ฝ่ายกิจกรรม
21 ก.ค. 58 ชมการแสดงดนตรีคนตาบอด
หอประชุม 12:30-13:30 น. ่ฝ่ายกิจกรรม
17 ก.ค. 58 ถึง 19 ก.ค. 58 ครูอบรมผู้กำกับลูกเสือ B.T.C.
ค่ายลูกเสือวนารักษ์ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 ก.ค. 58 ถึง 19 ก.ค. 58 ครูอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นพื้นฐาน (B.T.C.)
ค่ายวนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
16 ก.ค. 58 ถึง 19 ก.ค. 58 คุณครูอบรมสารสนเทศ รอบ 1
อัสสัมชัญนครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 58 ถึง 19 ก.ค. 58 ครูอบรมสารสนเทศ รุ่น 1
ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา
09 ก.ค. 58 นักเรียนชั้น ป.4-6 ปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ
หอประชุม ฝ่ายกิจกรรม
08 ก.ค. 58 ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ภายในโรงเรียน/วัดใหม่สุนทร
07 ก.ค. 58 ตรวจสุขภาพอนามัยช่องปากและฟัน นักเรียนชั้น ป.1
หอประชุม งานอนามัย
03 ก.ค. 58 ทำความสะอาดห้องเรียนป้องกันโรคติดต่อ
ห้องเรียนทุกห้องงทุกระดับชั้น งานบริหาร/งานกิจกรรม
02 ก.ค. 58 ให้ความรู้น้องๆระดับปฐมวัย เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
หอประชุม งานอนามัย
01 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี กองลูกเสือโรงเรียน / งานกิจกรรม
26 มิ.ย. 58 เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ถนนรอบโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 58 วันสุนทรภู่
หอประชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบนักเรียน ฝายกิจกรรม
02 มิ.ย. 58 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558
วัดใหม่สุนทร / เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
01 มิ.ย. 58 จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2558
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 พ.ค. 58 อนุบาลปีที่ 2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เปิดเรียน
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ค. 58 อนุบาลปีที่ 2-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08:30-12:00 น.
อนุบาลปีที่ 2-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08:30-12:00 น.
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
08 พ.ค. 58 ประถมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08:30-15:30 น.
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08:30-15:30 น.
หอประชุมโรงเรียน / เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม
07 พ.ค. 58 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08:30-15:30 น.
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08:30-15:30 น.
หอประชุม / เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม
06 พ.ค. 58 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1 เปิดเรียน
อาคารอนุบาล / เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 58 ถึง 04 พ.ค. 58 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารหลังเสาธง ฝ่ายบริหาร
01 พ.ค. 58 ถึง 06 พ.ค. 58 จำหน่ายหนังสือเรียน
อาคารอนุบาล ฝ่ายบริหาร
18 เม.ย. 58 ถึง 30 เม.ย. 58 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
อาคารอนุบาล ประตูหลังด้านถนนสำราญราษฎร์ ฝ่ายบริหาร
11 เม.ย. 58 ถึง 15 เม.ย. 58 วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
ร่วมกิจกรรมสงกรานต์กับเทศบาล ต.โนนสูง ฝ่ายกิจกรรม
06 เม.ย. 58 วันจักรี
วันจักรี
ฝ่ายกิจกรรม
04 เม.ย. 58 คุณครูทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เสื้อสีม่วง ฝ่ากิจกรรม
20 มี.ค. 58 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เวลา 07.30-11.30 น.
ป.6 เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / อ.3 เครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัยและรับชุดครุยอนุบาลที่ครูประจำชั้น 
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายกิจกรรม / ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 มี.ค. 58 ถึง 18 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
เครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 58 คณะครูทำบุญประจำปี 2558
คณะครูทำบุญประจำปี 2558 กองผ้าป่าโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
วัดในเขต ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ฝ่ายกิจกรรม
05 มี.ค. 58 ผู้แทนนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ผู้แทนนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 2558 
วัดตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05 มี.ค. 58 ผู้แทนนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ผู้แทนนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 2558 
วัดตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
04 มี.ค. 58 วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
วัดใหม่สุนทร / เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
03 มี.ค. 58 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
วัดใหม่สุนทร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ฝ่ายกิจกรรม
20 ก.พ. 58 ทัศนศึกษา ป.5-6
ทัศนศึกษา ป.5-6
Art of Korat / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
12 ก.พ. 58 ถึง 13 ก.พ. 58 เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
16 ม.ค. 58 กิจกรรมวันครู ประจำปี 2558
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558
ร่วมกิจกรรมกับ สพป.นม.1/อ.โนนสูง ฝ่ายกิจกรรม
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
อาคารอเนกประสงค์ สวนโนนนา / ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจกรรม
09 ม.ค. 58 กิจกรรมปีใหม่/วันเด็ก 2558
กิจกรรมปีใหม่/วันเด็ก 2558
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / แต่งกายแฟนซี ฝ่ายกิจกรรม
01 ม.ค. 58 ถึง 04 ม.ค. 58 หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
05 พ.ย. 57 ถึง 06 พ.ย. 57 กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2557
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2557
ชุดผ้าไทย/เสื้อผ้าไทย ฝ่ายกิจกรรม
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 / ชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายวิชาการ
08 ส.ค. 57 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ชุดกีฬา / หน้าเทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาลตำบลโนนสูง
08 ส.ค. 57 วันอาเซียน ประจำปี 2557
วันอาเซียน ประจำปี 2557
ชุดประจำชาติอาเซียน / ชุดผ้าไทย ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายกิจกรรม
08 ส.ค. 57 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
หอประชุมโรงเรียน / ชุดผ้าไทย ฝ่ายกิจกรรม
06 ส.ค. 57 โครงการเยาวชน รวมใจลดขยะ ประจำปี 2557
โครงการเยาวชน รวมใจลดขยะ ประจำปี 2557
ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาลตำบลโนนสูง
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2557
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2557
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / ชุดผ้าไทยสวยงาม ทรงสุภาพ ฝ่ายกิจกรรม
13 มิ.ย. 57 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 13.00-15.30 น.
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เวลา 08.30-11.30 น.
เสื้อผ้าไทย/ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจกรรม
12 มิ.ย. 57 โครงการพระธรรมทูตสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการพระธรรมทูตสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557  เวลา 13.00-15.30 น.
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม
09 มิ.ย. 57 ถึง 13 มิ.ย. 57 จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (สำหรับผู้ปกครองติดต่อล่าช้า)
จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (สำหรับผู้ปกครองติดต่อล่าช้า)
ครูประจำชั้นรับผิดชอบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินและนมโรงเรียน
07 มิ.ย. 57 จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2557
จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2557
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 กิจกรรมรับสมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมรับสมัครและจับหมายเลขผู้สมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ลานหน้าเสาธง ฝ่ายกิจกรรม
05 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 โครงการป้องกัน กำจัด ลูกน้ำยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการป้องกัน กำจัด ลูกน้ำยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2557
บริเวณโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
12 พ.ค. 57 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2557
วัดใหม่สุนทร / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
09 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 57 อบรมคุณธรรมจริยธรรม อ.2-3
อบรมคุณธรรมจริยธรรม อ.2-3
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม
07 พ.ค. 57 ป.1-2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ป.1-2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
เวลา 08:30-15:30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม
06 พ.ค. 57 ป.3-4 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ป.3-4 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่เวลา 08:30-15:30 น.
ณ หอประชุมโรงรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
เครื่องแบบชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม
05 พ.ค. 57 ป.5-6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ป.5-6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
เวลา 08:30-15:30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
เครื่องแบบนักเรียนถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม
01 พ.ค. 57 ถึง 03 พ.ค. 57 รับชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
รับชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
บริเวณหน้าอาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 พ.ค. 57 ถึง 02 พ.ค. 57 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น 
อาคารหลังเสาธง ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน
จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน
บริเวณอาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57 จำหน่ายชุดนักเรียน-หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
จำหน่ายชุดนักเรียน-หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
อาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 เม.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เครื่องแบบนักเรียน / เครื่องแบบคุณครู ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 เม.ย. 57 ถึง 02 เม.ย. 57 คุณครูทัศนศึกษา จ.จันทบุรี
คุณครูทัศนศึกษา จ.จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 เม.ย. 57 ถึง 02 เม.ย. 57 ทัศนศึกษาประจำปี 2556
ทัศนศึกษาประจำปี 2556
จ.จันทบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 มี.ค. 57 วันคืนสู่เหย้า 48 ปีพิทักษ์ภูเบนทร์
วันคืนสู่เหย้า 48 ปีพิทักษ์ภูเบนทร์
สนามโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มี.ค. 57 วันรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น อ.3 และ ป.6
วันรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น อ.3 และ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2556
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม
06 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ชุดนักเรียนตามระเบียบที่กำหนด งานบริหารวิชาการ
27 ก.พ. 57 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ "สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ" 
อาคารอเนกประสงค์สวนโนนนา ฝ่ายวิชาการ
25 ก.พ. 57 วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
ชุดลูกเสือเนตรนารี งานบริหารวิชาการ
17 ก.พ. 57 ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
วัดใหม่สุนทร
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู 2557
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู 2557
ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2557
งานบริหารทั่วไป
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ 2557
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
-  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-  กิจกรรมการแสดงและสันทนาการ 
ฯลฯ
ชุดแฟนซี งานบริหารทั่วไป
01 ม.ค. 57 หยุดเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2556
หยุดเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2556
งานบริหารทั่วไป
01 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียน
ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
งานบริหารทั่วไป
31 ธ.ค. 56 หยุดเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2556
หยุดเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2556
งานบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 ประเมินคุณภาพ สมศ. รอบ 3
20 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2556
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2556 ณ สนามโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
ชุดกีฬาตามที่โรงเรียนกำหนด งานบริหารทั่วไป
10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ
งานบริหารทั่วไป
05 ธ.ค. 56 หยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
งานบริหารทั่วไป
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2556
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
- ตักบบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
- พิธีวางพานพุ่ม
- กิจกรรมสันทนาการ
ฯลฯ
ชุดผ้าไทย หรือตามที่โรงเรียนกำหนด งานบริหารทั่วไป
28 พ.ย. 56 ประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3
ประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3 ณ โรงแรมสีมาธานี 08.00-16.00 น.
ครูสุรสิทธิ์  อิสริยวงศ์ปรีดี
ครูจันทร์เพ็ญ  พรมเจียม
ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
26 พ.ย. 56 นักเรียนชั้น ป.6 สอบธรรมะ
นักเรียนชั้น ป.6 สอบธรรมะ ที่วัดหนองหว้า อ.โนนสูง
ชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน งานบริหารวิชาการ
25 พ.ย. 56 ลูกเสือเนตรนารี ถวายราชสดุดี
ลูกเสือเนตรนารีและผู้กำกับกองลูกเสือเนตรนารี  ถวายราชสดุดี ณ สนามโรงเรียนโนนสูงศรีธานี เวลา 08.30-10.00 น.
ชุดลูกเสือเนตรนารี งานบริหารทั่วไป
19 พ.ย. 56 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดิเรกคุณาภรณ์
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 ราย ครู 4 ราย 
ชุดสูททรงสุภาพ งานบริหารงานบุคคล
19 พ.ย. 56 ร่วมทำ MOU การจัดการศึกษา ร่วมกับ สพป.นม.1
ร่วมทำ MOU การจัดการศึกษา ร่วมกับ สพป.นม.1 ณ ห้องประชุมเขต ชั้น 3 13.00-16.00 น.
ชุดสูท ทรงสุภาพ งานบริหารทั่วไป
17 พ.ย. 56 คณะครูร่วมทำบุญตักบาตร
คณะครูร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ 07.00 น. หน้าเทศบาล ต.โนนสูง
ชุดสุภาพ สีขาวหรือดำ งานบริหารทั่วไป
16 พ.ย. 56 ผู้บริหารประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารประชุม โรงเรียนเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 09.00-12.00 น.
ชุดสุภาพ งานบริหารงานบุคคล
15 พ.ย. 56 กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ณ ลานหน้าเสาธง พิทักษ์ภูเบนทร์ 08.30-10.30 น.
ชุดผ้าไทย ทรงสุภาพ งานบริหารทั่วไป
09 พ.ย. 56 ครูปฐมวัยอบรมการจัดการเรียนรู้
ผู้บริหารประชุม โรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล 06.00 น.
ชุดสุภาพ งานบริหารงานบุคคล
01 พ.ย. 56 ถึง 30 พ.ย. 56 ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียน
ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ให้แล้วเสร็จ
ตามโรงเรียนกำหนด งานบริหารทั่วไป
01 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556
เปิดภาคเรียนที่ 2/2556
ตามที่โรงเรียนกำหนด งานบริหารวิชาการ
21 ต.ค. 56 ผู้บริหารประชุม โรงเรียนเอกชน
ผู้บริหารประชุม โรงเรียนเอกชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 09.00 น.
ชุดสุภาพ งานบริหารงานบุคคล
05 ต.ค. 56 ผู้บริหารและครู รับเข็มคุรุสดุดี
ผู้บริหารและครู รับเข็มคุรุสดุดี กรุงเทพฯ
ชุดผ้าไทย ทรงสุภาพ งานบริหารงานบุคคล
26 ก.ย. 56 รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในในระดับดีมาก
รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในในระดับดีมาก กรุงเทพฯ
ชุดผ้าไทย ทรงสุภาพ งานบริหารทั่วไป
25 ก.ย. 56 อบรมนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
อบรมนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
25 ก.ย. 56 ผู้แทนครูประชุมเรื่องไข้เลือดออก
ผู้แทนครูประชุมเรื่องไข้เลือดออก โรงพยาบาลโนนสูง
ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
20 ก.ย. 56 Big Cleaning Day
Big Cleaning Day 
ชุดพร้อมลุย งานบริหารทั่วไป
07 ก.ย. 56 ถึง 08 ก.ย. 56 กิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
30 ส.ค. 56 แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
12 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ที่ว่าการอำเภอโนนสูง
12 ส.ค. 56 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 2556
หอประชุม ฝ่ายวิชาการ
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หอประชุม
08 ส.ค. 56 กิจกรรมวันอาเซียน 2556
หอประชุม
14 มิ.ย. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียน
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
13 มิ.ย. 56 โครงการพระธรรมทูตสัญจร
31 พ.ค. 56 รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก, ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียน 
ฝ่ายกิจกรรม
27 พ.ค. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ฝ่ายกิจกรรม
24 พ.ค. 56 คืนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2556
คืนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2556
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ / ห้องประชุมหลังเสาธง ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 พ.ค. 56 เปิดโครงการ "ฟันสวยปากสะอาด" ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดโครงการ "ฟันสวยปากสะอาด" ประจำปีการศึกษา 2556
ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายกิจกรรม
23 พ.ค. 56 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วัดใหม่สุนทร/วัดโนนหมัน/เดอะมอลล์นครราชสีมา ฝ่ายกิจกรรม
10 พ.ค. 56 อ.2-3 , ป.1 , ป.2 , ป.4 เปิดภาคเรียน
อ.2-3 , ป.1 , ป.2 , ป.4 เปิดภาคเรียน
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
09 พ.ค. 56 ป.3 , ป.5 , ป.6 เปิดภาคเรียน
ป.3 , ป.5 , ป.6 เปิดภาคเรียน
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 56 อ.2-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อ.2-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
07 พ.ค. 56 ป.1-2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ป.1-2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
06 พ.ค. 56 ป.3-4 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ป.3-4 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
03 พ.ค. 56 ป.5-6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ป.5-6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
02 พ.ค. 56 เตรียมอนุบาล - อ.1 เปิดภาคเรียน
เตรียมอนุบาล - อ.1 เปิดภาคเรียน
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 56 ถึง 02 พ.ค. 56 ชำระค่าเล่าเรียน
ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ห้องธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 เม.ย. 56 ถึง 30 เม.ย. 56 จำหน่ายหนังสือเรียน
จำหน่ายหนังสือเรียน
บริเวณอาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 เม.ย. 56 ถึง 27 เม.ย. 56 จำหน่ายชุดนักเรียน
จำหน่ายชุดนักเรียน
อาคารอนุบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 เม.ย. 56 ถึง 15 เม.ย. 56 เทศกาลสงกรานต์
หยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 มี.ค. 56 พิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2555
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6
แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม
18 มี.ค. 56 ถึง 19 มี.ค. 56 นักเรียน อ.1-3 , ป.1-4 สอบปลายภาคเรียน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2555
แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 56 ถึง 19 มี.ค. 56 นักเรียน ป.6 ฟังผลสอบและสอบซ่อม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฟังผลสอบและสอบซ่อม (ในกรณีสอบไม่ผ่าน)
แต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น ฝ่ายวิชาการ
07 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 นักเรียน ป.5-6 สอบปลายภาคเรียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 ก.พ. 56 กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น.
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ฝ่ายวิชาการ
25 ก.พ. 56 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรมะบรรยาย เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดใหม่สุนทร ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. 
ชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม
14 ก.พ. 56 ถึง 15 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
สนามโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ งานกิจกรรม
16 ม.ค. 56 วันครู
วันครู
11 ม.ค. 56 กิจกรรมฉลองปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2556
กิจกรรมฉลองปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2556
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
04 ม.ค. 56 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่คุณครู
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่คุณครู
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
02 ม.ค. 56 เปิดเรียนตามปกติ
เปิดเรียนตามปกติ
งานวิชาการ
29 ธ.ค. 55 ถึง 01 ม.ค. 56 หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ หยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
งานธุรการ
28 ธ.ค. 55 การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2555
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2555
งานกิจกรรม
05 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ฟังผลสอบ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้น ฟังผลการสอบและติดต่อขอสอบซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
01 พ.ย. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ชำระค่าเล่าเรียน
นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลและประถมศึกษาทุกระดับชั้น ชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ฝ่ายธุรการ/การเงิน
11 ต.ค. 55 ถึง 26 ต.ค. 55 คุณครูตรวจผลสอบและอบรมคอมพิวเตอร์
คุณครูตรวจผลสอบ / ส่งคะแนนสอบ / เข้ารับการอบรมเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office / การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรอาเซียน / และงานอื่นๆ ที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว
แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติงานตามเวลาทำงานปกติ ฝ่ายวิชาการ
11 ต.ค. 55 ถึง 19 ต.ค. 55 ติดต่อขอสอบนอกเวลาสำหรับนักเรียนกรณีพิเศษ
นักเรียนกรณีพิเศษ (ส่งชิ้นงานหรือเอกสารต่างๆ ไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมายและถูกระงับการเข้าสอบ) ให้ติดต่อเพื่อขอส่งงานและขอสอบนอกตารางสอบภายในวันที่ 11-19 ตุลาคม 2555 ในเวลา 09:00 น.-15:00 น.
นักเรียนกรณีพิเศษที่ต้องการติดต่อขอส่งงานและขอสอบนอกตาราง ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น ฝ่ายวิชาการ
09 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
แต่งกายชุดนักเรียนให้ถุกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 งานจากฝ่ายกิจกรรม
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ประกวดร้องเพลงลูกเสือ)
- กิจกรรมแข่งกระโดดเชือกหมู่ประจำปีการศึกษา
- กิจกรรมกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายกิจกรรม
10 ส.ค. 55 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ / ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง / การแสดงของนักเรียน / รำลึกพระคุณมารดา
03 ส.ค. 55 วันเข้าพรรษา
ร่วมพิธีทางศาสนาและชุมชนในเขตเทศบาล ต.โนนสูง เนื่องในวันเข้าพรรษา
02 ส.ค. 55 วันอาสาฬหบูชา
ร่วมพิธีทางศาสนาและกับชุมชนเขตเทศบาล ต.โนนสูง  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
25 ก.ค. 55 แข่งกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ต.โนนสูง
- แข่งขันเต้นฮูลาฮูประดับปฐมวัย
- แข่งขัน วิ่ง 50 เมตร
- แข่งขันโยนลูกบอลเข้าตะกร้า ระดับปฐมวัย
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา
ตั้งแต่เวลา 08:00-12:00 น.
โรงเรียนเทศบาล 3
02 ก.ค. 55 ถึง 31 ก.ค. 55 การแข่งขันชักกะเย่อ ระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้จัดให้มีการแข่งขันชักกะเย่อ ระดับชั้นประถมศึกษา ขึ้นเพื่อส่เงสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักและสนใจด้านกีฬาและมีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวัน เวลา 11:45-12:00น. ณ ลานหน้าเสาธง
ลานหน้าเสาธง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 มิ.ย. 55 วันรำลึก "สุนทรภู่...ครูกวี...ศรีสยาม"
14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู / เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

31 พ.ค. 55 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
19 พ.ค. 55 พิธีทำบุญประจำปี
10 พ.ค. 55 เปิดเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3และประถมศึกษาปีที่ 1-2-3
เปิดเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2-3และประถมศึกษาปีที่ 1-2-3
แต่งกายชุดนักเรียน
09 พ.ค. 55 เปิดเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6
เปิดเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6
แต่งกายชุดนักเรียน
08 พ.ค. 55 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

หอประชุม
07 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น.
หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
04 พ.ค. 55 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
หอประชุม
03 พ.ค. 55 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อบรมคุณธรมจริยธรรม  เวลา 08.00-15.00 น.
หอประชุมโรงเรียน
02 พ.ค. 55 เปิดเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
เปิดเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
แผนกอนุบาล
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 ชำระค่าเล่าเรียน
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระค่าเล่าเรียน  บริเวณอาคารหลังเสาธง  ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
อาคารหลังเสาธง
28 เม.ย. 55 ถึง 29 เม.ย. 55 จำหน่ายหนังสือเรียน
จำหน่ายหนังสือเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 บริเวณอาคารอนุบาล ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
อาคารอนุบาล
18 เม.ย. 55 ถึง 27 เม.ย. 55 จำหน่ายชุดนักเรียน
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์เปิดจำหน่ายชุดนักเรียน บริเวณอาคารอนุบาล ตั้งแต่เวลา 0.8.00-17.00 น.
อาคารอนุบาล
30 มี.ค. 55 นักเรียนรับผลการเรียน
นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2554  ที่คุณครูประจำชั้น ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน และสอบซ่อมสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์