ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์พิทักษ์ภูเบนทร์
    วิสัยทัศน์โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

*******************

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความถึงพร้อมด้านวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง รวมถึงพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ความเป็นไทย  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ได้อย่างเต็มภาคภูมิ