ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

***************

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความถึงพร้อมด้านวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับสมรรถนะและมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2.  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง
3.  พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
4.  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาระบบการบริหารงานให้รวดเร็ว กระชับ ฉับไว
5.  เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก