ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

***************

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความถึงพร้อมด้านวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับสมรรถนะและมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2.  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง
3.  พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
4.  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาระบบการบริหารงานให้รวดเร็ว กระชับ ฉับไว
5.  เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก