ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

       โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ   17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2508 โดยมีนายประจักษ์ บุณยานุเคราะห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต 

       ตั้งอยู่ ณ เลขที่  157 ถ. ศรีธานี  ต. โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร่  56 ตารางวา

       เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล

       ชื่อโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์”  เป็นบรรดาศักดิ์ของ นายร้อยเอกหลวงพิทักษ์ภูเบนทร์  (ยอด  บุณยานุเคราะห์นายทหารกองหนุนกรมทหารราบที่  15  เป็นผู้ได้รับพระราชทานนามสกุลบุณยานุเคราะห์