ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์พิทักษ์ภูเบนทร์
    วิสัยทัศน์โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
 
*******************

นักเรียนโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรับผิดชอบ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้