ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
 
***************

๑.  ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
๓. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และท้องถิ่นเป้าประสงค์โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
 
***************
๑. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. ครูและบุคลากร และนักเรียน มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๕. โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามและแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
๖. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมขนในการจัดการศึกษา