ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

"เริ่มต้นที่ดี  ย่อมประสบผลสำเร็จ"

อัตลักษณ์พิทักษ์ภูเบนทร์

อนุรักษ์ไทย  มารยาทงาม มีคุณธรรม จริยธรรม

เอกลักษณ์พิทักษ์ภูเบนทร์

ใส่ใจคุณธรรม มารยาทงาม รักศิษย์เหมือนลูก ดูแลเป็นอย่างดี