ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการ

นายพจน์ บุณยานุเคราะห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิตติพงศ์ พรจุติภัทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัฒน์นรี เวียงชัย พรจุติภัทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา