ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ครูพจน์ บุณยานุเคราะห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจิตติพงศ์ พรจุติภัทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ รต.จันทนา ไพลกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัฒน์นรี พรจุติภัทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา