ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแจกนมโรงเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นมโรงเรียน) และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตมโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีท่านผู้ปกครองมาติดต่อขอรับนมและเงินมากกว่าร้อยละ ๘๐
หากท่านผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อขอรับเงินค่าอุปกรณ์และนมโรงเรียน ขอให้ท่านเร่งดำเนินการติดต่อฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชาของผู้รับฯ ๑ ฉบับพร้อมหนังสือแจ้งจากทางโรงเรียน ยื่นขอรับได้ที่ห้องกระจกหลังเสาธงตามวันและเวลาที่แจ้ง เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้รวบรวมเอกสารและสรุปฯขอมูลส่งสำนักงานเขตพื้นที่ ตามเวลาที่กำหนดต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,21:50   อ่าน 602 ครั้ง