ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารร่วมกิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนฯ
ในวันที่ ๙ และ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และคุณครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตร : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
โดยในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้บริหารได้ร่วมศึกษาดูงานที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี, โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย และโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย, การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม, การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนครูปฐมวัย, การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,22:27   อ่าน 553 ครั้ง