ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาปฐมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ (ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)

#ประกาศ !!!! รับสมัคร "ครูผู้สอน"

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน ในสาขาวิชาปฐมวัย 1 อัตรา และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) 1 อัตรา

#คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะการสอน และเข้าใจระบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง หรือ อำเภอใกล้เคียง หรือ สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
5) มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เข้าใจหน้าที่และขอบข่ายของงาน พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ

#เอกสารประกอบการสมัครงาน (อย่างละ 1 ชุด)
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และ สำเนาเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่จำเป็น
4) สำเนาวุฒิการศึกษา และ สำเนาผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
5) รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

#สมัครด้วยตนเองเท่านั้น !!! 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น สมัครได้ในเวลา 09.00 - 15.00 น.(ยกเว้นเวลา 11.30 - 13.00 น.)
ที่ คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
#ไม่รับสมัครในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ
#ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายหรืออีเมล์สมัครงาน

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 208 ครั้ง