ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
แจ้งท่านผู้ปกครองและท่านที่สนใจส่งบุตรหลานสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ค่ะ

ในขณะนี้ ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบและเตรียมความพร้อมของเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครนักเรียนใหม่ ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่นักเรียนไม่เคยเข้าเรียนที่ใดมาก่อน
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียนใหม่ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนใหม่ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา 1 ฉบับ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดามารดา) ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

2. กรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษาใหม่
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียนใหม่ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนใหม่ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา 1 ฉบับ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดามารดา) ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
- หลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น)  1 ชุด

ติดต่อขอรับใบสมัคร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น) และแนบเอกสาร ยื่นหลักฐาน ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09:00-15:00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 044-379068 ได้ในวันและเวลาราชการ

"รักลูก รักหลาน มอบมรดกอันล้ำค่า ด้วยการให้การศึกษาที่ดี มาที่พิทักษ์ภูเบนทร์"
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 517 ครั้ง