ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ครูพจน์ บุณยานุเคราะห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา