ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ครูศศิมา วิริยะพันธุ์
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

ครูบังอร ราศรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูบุญช่วย ชูพันธ์
ครูผู้สอน

ครูศรีนวล กาสำโรง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

ครูศรีนวล ถ้ำกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูวิไลลักษณ์ ไชยอัฐทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

ครูนภาพร โชติกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

ครูสุจิตรา ไกรเมฆ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

ครูกรรณิกา มุ่งพูนกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

ครูสาธิยา สัมฤทธิ์นอก
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูศรีนวล ระนามกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ครูเลขา ยี่จอหอ
ครูผู้สอน

ครูปวีณา ขอด่านกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ครูสุกัญญา งามคงงาม
ครูผู้สอน

ครูวันวิสา คงอุ่นเรือน
ครูพี่เลี้ยง

ครูสุทิน ชมจอหอ
ครูพี่เลี้ยง

ครูนิตยา อิสริยวงศ์ปรีดี
ครูพี่เลี้ยง

คุณครูศิริวรรณ ใจงูเหลือม
ครูพี่เลี้ยง

ครูธิดาพร คำกลาง
ครูพี่เลี้ยง

ครูจีรภา จุมพิฏกะพันธ์
ครูพี่เลี้ยง