ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูสมประสงค์ จ่ากลาง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูลดาวัลย์ รัชไทยศักดิ์
ครูผู้สอน

ครูจันทนา ไพลกลาง
ครูผู้สอน

ครูสุชาวดี สมรูป
ครูผู้สอน

ครูศิริพรชมภู เนียนกลาง
ครูผู้สอน