ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูมงคล สว่างเวียง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูสมพร หมายสุข
ครูผู้สอน

ครูน้อย ขันทองดี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูนภาพัฒน์ ชนากลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

ครูธนรัตน์ พรมเจียม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3