ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูนงเยาว์ ขวัญสุริยะ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูเกศินี วิเชียรวรรณกูล
ครูผู้สอน

ครูรัตนา ปลั่งกลาง
ครูผู้สอน

ครูจันทร์แรม นิลกลาง
ครูผู้สอน

ครูกมลทิพย์ แป้นกลาง
ครูผู้สอน