ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูนงเยาว์ ขวัญสุริยะ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูเกศินี วิเชียรวรรณกูล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูรัตนา ปลั่งกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูจันทร์แรม นิลกลาง
ครูผู้สอน

ครูกมลทิพย์ แป้นกลาง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4