ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระมหาสังวาลย์ ปญฺญาทีโป
พระอาจารย์พิเศษ

ครูธนวรรณ เมืองกลาง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูเกษร สุขรัตนปรีชา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูเนาวรัตน์ ด่านโคกสูง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูนันทนา วราภิรมย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3