ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระมหาสังวาลย์ ปญฺญาทีโป
พระอาจารย์พิเศษ

ครูธนวรรณ เมืองกลาง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูเกษร สุขรัตนปรีชา
ครูผู้สอน

ครูเนาวรัตน์ ด่านโคกสูง
ครูผู้สอน

ครูนันทนา วราภิรมย์
ครูผู้สอน