ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูปราโมทย์ โสภา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูลำพอง กองศรีมา
ครูผู้สอน

ครูจามร วิริยะพันธุ์
ครูผู้สอน

ครูจักรกฤษ แก้วกูล
ครูผู้สอน