ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสามัญ

ครูปราโมทย์ โสภา
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ
หัวหน้ากลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสามัญ

ครูสมพร หมายสุข
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ

ครูนวเยาว์ ขวัญสุริยะ
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ

ครูสุชาวดี สมรูป
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ