ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสำรอง

ครูเกษร สุขรัตนปรีชา
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารีสำรอง

ครูน้อย ขันทองดี
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง

ครูเนาวรัตน์ ด่านโคกสูง
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง

ครูจันทร์เพ็ญ พรมเจียม
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง