ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุรสิทธิ์ อิสริยวงศ์ปรีดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูสุธาทิพย์ สินบุรี
ครูผู้สอน