ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูจันทร์เพ็ญ พรมเจียม
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูพันทิพา เลิศชลาธาร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูประภาพร ปลีกลาง
ครูผู้สอน

ครูสิชามล ปานกลาง
ครูผู้สอน