ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูสุมาลี เชิญกลาง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูสุนีย์ คุณแสน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูวิจิตรา กินสำโรง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

ครูกนกวรรณ ถิ่นพุดซา
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูวรรณภา เกตุกลางดอน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3