ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูสุมาลี เชิญกลาง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูสุนีย์ คุณแสน
ครูผู้สอน

ครูวิจิตรา กินสำโรง
ครูผู้สอน

ครูกนกวรรณ ถิ่นพุดซา
ครูพี่เลี้ยง

ครูวรรณภา เกตุกลางดอน
ครูผู้สอน